Main menu:


Privacystatement

Privacystatement

Uitvaartvereniging Koudum, gevestigd te Koudum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website www.uitvaartvereniging Koudum.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Begrafenisvereniging Koudum, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Eventuele andere gegevens

.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens.

Uitvaartvereniging Koudum, verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw contributiebetaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief .
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Eventuele andere doelen

Geautomatiseerde besluitvorming

Uitvaartvereniging Koudum neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van onze vereniging) tussen zit. , Uitvaartvereniging Koudum gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • MS Office (Word, Excel, Powerpoint) of een ander programma: voor correspondentie met de leden, facturering, presentaties
 • Member Control: voor ledenadministratie
 • E-mailprogramma
 • Boekhoudprogramma: voor financiële administratie
 • E-mailmarketingprogramma: voor nieuwsbrieven, gericht aan de leden
 • Eventuele andere programma’s

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uitvaartvereniging Koudum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bewaartermijn persoonsgegevens (eerder genoemd): maximaal 1 jaar na beëindiging lidmaatschap, mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

(naam vereniging)) verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze derden maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, b.v. door het aangaan van een verwerkersovereenkomst.

Minderjarigen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de juridische ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door (naam vereniging) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van Uw persoonsgegevens alsook intrekking van uw toestemming of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. dient u te sturen naar (e-mail- of secretariaatsadres vereniging).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend . U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

(naam vereniging) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via (e-mail- of secretariaatsadres + eventueel telefoonnummer).