Main menu:


Notulen 28 februari 2019

Ledenvergadering Begrafenisvereniging Koudum op donderdag 28 februari 2019 om 20.00 uur in de Klink

Aanwezig: Feite Roelevink, Sietze Talsma, Dirk Schakel, Tom Abma, Jan van der Werf, Fonger Munniksma, Yntje van der Gaast, Rooske Fekkes, Siebe de Boer, Tjeerd Pietersma, Henk de Koe, Ulfert de Jong, Lyda de Jong, Hylkje van der Kamp, Marije Postma, en Klaaske Pries (verslag) MKA. Geeske Buma, Saco van der Werf en Johannes Plantinga

Opening: De voorzitter opent de vergadering met een welkom en de zeer trieste mededeling dat eerder op de middag Hinne Bootsma is overleden (56 jaar) We zijn er allemaal stil van en van slag, hebben hier geen woorden voor.

Vaststellen agenda: Bij punt 12 komt punt 12A. verder geen wijzigingen.

Jaarverslag: Fonger Munniksma vraagt naar Stavoren? Stavoren heeft te kennen gegeven zich niet bij ons cluster te willen aansluiten.

Necrologie: Dirk Schakel leest de lijst van overledenen voor in het jaar 2018 waarvan
zeventien leden en één niet lid.

Ingekomen stukken: Niet ontvangen.

Notulen 20 februari 2018
Yntje van der Gaast vraagt of de emailadressen verspreid mogen worden? De voorzitter antwoord dat er twee leden van Klein Nijefurd gaan uitzoeken van wat wel en niet mag. Er komt een privacy reglement aldus Sietze Talsma. Het wordt vervolgd,
Rebecca Bruins is Rebecca Bruin.
Feite Roelevink legt uit hoe ver de tot stand ‘koming’ van de urnenmuur is. We worden van het kastje naar de muur gestuurd en het komt maar niet tot een definitief besluit.
De paden voldoen ook niet goed en zullen gepleisterd worden, voldoet dit niet dan worden ze geasfalteerd. Eén van de toegangshekken wordt vernieuwd de tweede wordt gestraald. Dit zal binnen nu en twee maanden geklaard zijn.
Ulfert de Jong oppert waarom benaderen jullie niet rechtstreeks de wethouder die de begraafplaats in zijn portefeuille heeft! Ook is zijn vraag of de balk in de kerk die voor de grote deuren zit, het ijzer hiervan ook ingekort kan worden? Sietze Talsma neemt dit mee naar het Beheer van de kerk. Ook is de plattegrond nog niet lager gezet op de begraafplaats.
Lyda de Jong zegt, afgelopen jaar wel geregeld aan het werk is geweest met afleggen.

Jaarrekening 2018
Dirk Schakel is met de boekhouding naar accountant De Boer geweest en leest het verslag daarvan voor. Alles is positief bevonden.
Fonger Munniksma vraagt: is er geen kascommissie?
Sietze Talsma legt uit waarom dit jaar geen kascommissie. Vanwege de goede bevindingen van de boekhouder. Ulfert de Jong vraagt hoe vaak de boekhouding gekeurd zal worden door een accountant. We hebben afgesproken om 1x in de 5 jaar met een accountsverklaring te komen. Yntje van der Gaast merkt op. De accountant is geen lid van de vereniging.
Dirk Schakel gaat de ups en downs na van het financiële verslag.
Een grote uitgaven post dit jaar is de renovatie van de aula. Sietze Talsma laat foto’s zien op de beamer. Ook buitenom is geschilderd.
De rente certificaten zijn dit jaar wat lager. Mede daardoor hebben we na 10 jaar een tekort, dit i.v.m. uitgaven aula.

We gaan Wouter van der Molen vragen om een verslag met foto’s in het BN te zetten.

Herbenoeming kascommissie.
De vraag aan Yntje van der Gaast en Siebe de Boer of ze volgend jaar weer in de kascommissie zitting willen nemen.
Siebe de Boer antwoord hier positief op. Yntje van der Gaast zegt, ik ben aftredend voor mij maar een ander. Ulfert de Jong wordt het nieuwe kascommissielid. Waarvoor dank!

Vaststellen contributie
Het bestuur stelt aan de leden voor om de contributie met twee euro te verhogen.
Wordt dan €22,00 per persoon. De leden gaan hiermee akkoord

Vaststellen ledenkorting
Het bestuur stelt voor om de ledenkorting te handhaven op €1125,00 euro
De leden gaan hiermee akkoord.

Bestuursverkiezing
Afredend is secretaris Klaaske Pries naar 22 jaar bestuurslid te zijn geweest.
De voorzitter bedankt haar voor al het werk, en zegt toe dat er in het weekend een bestuurslid zal langskomen met een attentie. Welkom wordt geheten Marije Postma die de taak zal overnemen, waar we allen heel content mee zijn. En wensen haar dan ook veel succes als bestuurslid.

Wijziging aanvangstijd begrafenissen
Het bestuur heeft besloten in overleg met de bode en gemeente dat de begrafenissen niet om twee uur zullen beginnen maar een half uur eerder. Vooral in de winter als het gauw donker is. Is dat praktischer i.v.m. dichtmaken graf. Dit wel in overleg met de nabestaanden.

Rondvraag
Henk de Koe vraagt of de dragers wel genoeg loon krijgen. Vorig jaar is er een verhoging geweest naar €40,00 leden en €50,00 niet leden.
Sietze legt uit dat de werkwijze wat is veranderd. Dat de dragers langer onderweg zijn. Dit is de werkwijze van bode Anne Joosse.
Siebe de Boer vind de werkwijze van de bode prima dat na het begraven de familie wat langer bij het graf blijft staan. De overige mensen blijven dan bij het hek staan en wordt het gauw wat rommelig. Hylkje van der Kamp zegt kan de stoet eerst niet weggaan en de familie later. Sietze legt het verder uit, de dragers overleggen dit met Anne Joosse.
Rooske Fekkes zegt dat ze stopt met koffieschenken bij begrafenissen en ook met het kosteren in de kerk.
Thomas van der Goot vraagt, kunnen we een keer naar de Haskerpoort te Oudehaske op excursie. Dit wordt meegenomen.
Yntje van der Gaast vraagt hoe de mening in de federatie is over de ledenkorting.
Er wordt wel over gesproken maar duidelijke conclusies zijn er nog niet.
De mening van iedereen is dat er jonge leden bij moeten komen.
Ulfert de Jong zegt: Misschien brief bij de deuren langs.
Fonger Munniksma vraagt of de Twenthe nog wat doet? Helaas niet dat wij weten.
Jan van der Werf vraagt of het ook een optie is om de leeftijd van 70 jaar wat op te schroeven omdat iedereen toch langer fit blijft en het werk nog kan doen.
Het bestuur gaat het uitzoeken ook wat dan betreft de verzekering.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter ons voor de komst en wenst ons wel thuis.