Main menu:


Agenda ledenvergadering

LEDENVERGADERING

BEGRAFENISVERENIGING KOUDUM

Op donderdag 5 maart 2020
om 20.00 uur in de Klink te Koudum
AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Jaarverslag en necrologie
4. Ingekomen stukken
5. Vaststellen notulen dd 28 februari 2019
6. Vaststellen jaarrekening 2019
7. Pauze
8. Verslag kascommissie
9. Benoeming kascommissie
10. Vaststellen contributie 2020
11. Vaststellen ledenkorting 2020
12. Bestuursverkiezing
13. Rondvraag
14. Sluiting